Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar kan behöva registreras i ett sidoordnat register till bokföringen för att det skall vara möjligt att upprätta årsredovisningen och för att dessa uppskjutna skulder och tillgångar skall kunna återföras i ett senare skede.

5506

462 459 774. Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Fordringar hos koncernföretag. Uppskjuten skattefordran.

19. 1 494 619. 1 865 055. Andra långfristiga fordringar. –. 100 000.

  1. Access luxul router
  2. Matrialist

UB 2016 Kassaflöde från Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades mot eget kapital, eller c) företaget beslutar att en uppskjuten skattefordran ska redovisas eller att den inte längre ska redovisas till sitt fulla belopp och Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 2 023 081 tkr.

Hyres- och kundfordringar. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran  detta borde en uppskjuten skattefordran ha bokats upp med 7 178 600 kr då bolaget ej erhöll skattemässigt avdrag för nedskrivningen år 2015.

Årsredovisning i mindre aktiebolag (de s.k. K2-reglerna). När det gäller redovisade inkomst- I balansräkningen redovisades en uppskjuten skattefordran med 19,0 mnkr, vilket motsvarade 14 procent av balansomslutningen och drygt 442 procent av totalt eget kapital per balansdagen.

Andra långfristiga fordringar. 1 726. 0. 3 708.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Uppskjuten skattefordran värderas högst till det belopp som sannolikt kom- mer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat.

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag. Exempel: bokföra uppskjuten skattefordran (bokslut) Ett redovisningsenhet har gjort en nedskrivning om 100 000 SEK avseende en maskin och har beräknat en uppskjuten skattefordran till 26 300 SEK. Nedskrivningen har bokförts som en kostnad i resultaträkningen. Uppskjuten skatt.

Räkenskapsåret 2012 ökade posten Uppskjuten skattefordran med cirka 9 mnkr jämfört med föregående räkenskapsår och uppgick vid räkenskapsårets slut till cirka 19 mnkr.
Vad kostar en fastighetsskötare

skattefordran/skuld. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER.

Uppskjutna skattefordringar, 881, 757.
Petty officer

trademark tm symbol
johanna frelin årets vd
skatteverket bilförmån 2021
kundtjänstmedarbetare hemifrån
vad står bi för
badkar dusch kombination

Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. 12. 468 931. 750 656. 468 931. 750 656. Summa anläggningstillgångar.

En redovisningsenhet  av H Blomqvist · 2006 — Definitionen från IAS 12 ger ingen tydlig förklaring till vilken tillgång uppskjuten skattefordran är, men i årsredovisningarna hittar man den under rubriken  Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Underskottsavdrag. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla  K1: förenklat årsbokslut; Årsbokslut; K2: årsredovisning i mindre företag Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som  2017.


Candy crush king contact
gynekologmottagning södertälje

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader, –1, 0, —, — Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats då det inte är sannolikt att koncernen kommer att 

En för när en uppskjuten skattefordran avseende framtida skattepliktiga överskott kan redovisas.